Specjalizuję się w konkretnych obszarach prowadzenia spraw.

Każda sprawa prowadzona jest z indywidualnym podejściem.

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.

Inwestowanie poprzez nabywanie nieruchomości od komorników i syndyków:

nabycie nieruchomości na licytacji komorniczej

Atrakcyjna forma inwestowania. Jednak nie polecam kupowania w ten sposób swojego pierwszego, wymarzonego mieszkania. Ryzyko, jakie przede wszystkim należy wziąć pod uwagę przy tego typu inwestycji, to czas. Dywersyfikacja w takiej formie inwestowania jest bardzo ważna z uwagi na występujące ryzyka. Nabycie takie jest nabyciem bez obciążań. Co ważne, nabywana nieruchomość nie może od razu stanowić formy zabezpieczenia ewentualnego finansowania.

nabycie nieruchomości od syndyka masy upadłości

Atrakcyjna forma inwestowania. Procedura jest prostsza niż nabycie na licytacji komorniczej. Ryzyko czasu także istnieje ale jest mniejsze niż przy nabywaniu nieruchomości na licytacji komorniczej. Dywersyfikacja inwestycji jest ważna z uwagi na występujące ryzyka. Nabycie takie jest nabyciem bez obciążań. Co ważne nabywana nieruchomość nie może od razu stanowić formy zabezpieczenia finansowania.

odszkodowania od gmin z tytułu braku wskazania lokalu tymczasowego dla dłużnika

W przypadku gdy nabyłeś nieruchomość „od komornika”, a byli właściciele lub ich domownicy nie chcą się wyprowadzić, możesz wezwać gminę do dostarczenia dla nich pomieszczenia tymczasowego. Ponieważ jest to obowiązek gminy, to jeżeli gmina nie wykona tego obowiązku, możesz żądać odszkodowania od gminy w wysokości odpowiadającej wartości rynkowego czynszu najmu.

negocjacje z dłużnikami

W wielu przypadkach cała procedura eksmisji lub żądania odszkodowania od gminy jest zbędna, ponieważ prowadzę negocjacje z dłużnikami. Mają one doprowadzić do osiągnięcia oczekiwanego efektu oraz zminimalizowania kosztów finansowych i skrócenia wydłużających się procedur.

Wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i eksmisje

Są to ostateczne formy objęcia nieruchomości w posiadanie. Wykonywane zazwyczaj, gdy zawiodą miękkie metody działania np. negocjacje. Procedura ta przeprowadzana jest z udziałem komornika. Tu także występuje ryzyko czasu.

wprowadzanie w zarząd nieruchomości i jego wykonywanie

Zarówno wierzyciel, jak i licytant mogą zostać ustanowieni zarządcami nieruchomości. Jest to procedura ułatwiająca utrzymanie nieruchomości w niepogorszonym stanie oraz uzyskiwanie z niej dochodów, z których pokrywa się m.in. koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, oraz wynagrodzenie zarządcy.

Nabywanie wierzytelności hipotecznych

To kolejna forma inwestycji. Ryzykowna. Opłacalna w przypadku postępowań upadłościowych lub egzekucyjnych. Nabywcami wierzytelności hipotecznych są najczęściej SPV (spółki specjalnego przeznaczenia) lub wymagane jest „pośrednictwo” funduszu sekurytyzacyjnego.

Pomoc prawna i reprezentacja dłużników w postępowaniach egzekucyjnych z nieruchomości

Wielu dłużników myśli, że zajęcie nieruchomości to już koniec. Tak absolutnie nie jest. W wielu przypadkach dłużnikom potrzebny jest czas, aby ponownie „stanęli na nogi” i mogli spłacić długi np. do wspólnoty lub spółdzielni, lub uzyskali zabezpieczenie w postaci zawieszenie egzekucji. Jest to szczególnie widoczne w sytuacjach, gdy wierzycielami są banki (często przy kredytach w CHF) lub firmy windykacyjne (fundusze sekurytyzacyjne). W większości przypadków moje działania dają wymierny, oczekiwany przez dłużników efekt.

Restrukturyzacja i upadłość:

postępowania restrukturyzacyjne przedsiębiorców

Jest to forma ochrony przed wierzycielami jeszcze przed terminem, gdy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości staje się koniecznością. Na tym etapie można także chronić członków zarządu przed ewentualną odpowiedzialnością za zobowiązania.

postępowania upadłościowe w formule Pre-pack (przygotowana likwidacja)

Wyjątkowa forma przeprowadzenia upadłości, do zastosowania w szczególności w przypadkach działającego przedsiębiorstwa albo gdy jedyny jego składnik stanowią nieruchomości. Wymagane jest tu współdziałanie dłużnika (przedsiębiorcy), głównego wierzyciela (najczęściej hipotecznego) oraz nabywcy. Wymierne korzyści osiągają wszystkie strony.

upadłość konsumencka

Nowy start. Upadłość konsumencka to nie utrata godności, lecz sposób zakończenia przedłużającej się stresującej sytuacji. Wszystkim moim klientom, którzy zdecydowali się na tę formę, powtarzam, że rozpoczyna się jeden z najspokojniejszych okresów ich życia. Odpowiednie przygotowanie się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest warunkiem jego powodzenia, opanowania  sytuacji finansowej i umożliwienia otwarcia nowego rozdziału.

Odpowiedzialność członków zarządów spółek za zobowiązania spółek kapitałowych

Członkowie zarządu spółki kapitałowej mogą być pozwani za niezapłacone zobowiązania spółki. Mogą się bronić na wiele sposobów, m.in. poprzez udowadnianie braku szkody po stronie wierzyciela (powoda) lub poprzez umiejętne podniesienie zarzutu przedawnienia. W obecnej rzeczywistości obrona ta jest jednak utrudniona ze względu na dość restrykcyjne orzecznictwo sądów. Niemniej jednak obronę taką zawsze warto podjąć. Nie jesteśmy skazani na porażkę.  

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Procedura ta jest zazwyczaj długotrwała i wymaga odnalezienia wielu informacji. Co jednak najważniejsze, większość wniosków zwrotowych, zwłaszcza tych dotyczących wywłaszczeń z lat 70. ubiegłego wieku, należy złożyć nie później niż do 13 maja 2020 r. ze względu na wprowadzone nowe zasady ich przedawnienia.

Odzyskiwanie wpłat z tytułu Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego (UNWW) w umowach kredytu

Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego (UNWW) stanowiły kiedyś „element konieczny” umowy kredytowej w sytuacji, gdy kredyt był udzielany na co najmniej 80%  wartości nieruchomości. Zawarte były w umowach kredytów walutowych i złotowych. Teraz można odzyskać te niesłusznie pobrane opłaty. Oczywiście banki niechętnie oddają je dobrowolnie, lecz z wyrokami sądów już nie dyskutują. Należy zwrócić uwagę, że najczęściej roszczenie o zwrot pierwszej z pobranych opłat (pobieranej na początku trwania umowy) uległo przedawnieniu (okres przedawnienia to 10 lat). Kolejne pobrane opłaty pozostają do odzyskania.

Kredyty frankowe

Wyrok TSUE w „polskiej” sprawie frankowej C-260/18 Dziubak jednoznacznie korzystny dla kredytobiorców frankowych!

Wyrok jest zgodny z szeroko komentowaną opinią Rzecznika Generalnego TSUE w tej sprawie z maja tego roku.
Szanse na wygraną z bankiem w sądzie znacznie, znacznie wzrastają.

Sądy muszą interpretować spory „frankowe” w sposób korzystny dla kredytobiorców. Niektórzy sędziowie robią to już od dawna. Pozostali będą teraz musieli już zmienić swoje podejście.

Wbrew niektórym opiniom „zbliżonym” do sektora bankowego, wyrok TSUE będzie miał zastosowanie do sytuacji wszystkich kredytobiorców „frankowych” (konsumentów), także tych którzy zawarli umowy kredytu tzw. denominowanego w CHF (kwota kredytu w umowie w CHF). W ich przypadku nie ma opcji „odfrankowienia” kredytu i pozostaje stwierdzenie przez sąd jego nieważności. To m.in. potwierdza TSUE w tym wyroku, który był wydany akurat na tle kredytu tzw. indeksowanego (kwota kredytu w umowie w PLN), gdzie można rozważać także opcję „odfrankowienia”.

W umowie kredytu indeksowanego kwota kredytu jest wyrażona w PLN, więc jest to w zasadzie kredyt złotówkowy, jedynie powiązany z walutą obcą. Eliminacja przeliczeń walutowych prowadzić może zatem do prostego „odfrankowienia”. Jeżeli zaś uznamy, że takie proste „odfrankowienie” jest niemożliwe, to musimy stwierdzić nieważność umowy.

Przy kredycie denominowanym kwota kredytu jest wyrażona w CHF, stąd eliminacja wadliwych postanowień o przeliczeniach walutowych powoduje w umowie lukę, która prowadzi do uznania umowy za nieważną od początku (!). Zasadniczo skutkiem tego będzie konieczność zwrotu bankowi całej kwoty kredytu po odjęciu sumy zapłaconych rat. Zwykle po 10 i więcej latach spłaty kredytu nie zostanie wiele do zwrotu, a być może niektórzy będą mieli kredyt już spłacony w całości.

Pozwy obejmują albo roszczenie o zasądzenie od banków zwrotu wszystkich dotychczasowych wpłaty (stwierdzenie nieważności umowy kredytu) albo o zwrot nadpłat (uznanie niektórych zapisów umowy kredytowej za niedozwolone). Co ważne roszczenie na podstawie nieważności umowy nie przedawnia się, a opłata sądowa od pozwu wynosi tylko 1.000,- zł.

W większości spraw warto złożyć pozwy już teraz, ponieważ po wyroku TSUE ilość osób, które postanowią to zrobić, wzrośnie wykładniczo.

Więcej informacji: facebook.com/FrankiKancelariaDudkiewicz/

Uchylanie wykonalności Bankowych Tytułów Egzekucyjnych (BTE)

Bankowy Tytuł  Egzekucyjny (BTE) wystawiały banki przeciwko swoim klientom. Od pewnego czasu nie mogą już tego robić, ale wydane tytuły zachowują niestety swoją moc. Jeżeli bank prowadzi egzekucję na podstawie BTE, warto przyjrzeć się takiej sprawie,  w szczególności jeżeli chodzi o kredyt walutowy. BTE należy próbować uchylić nawet w przypadku, gdy wierzytelność banku została już sprzedana.

Dochodzenie wierzytelności z obligacji korporacyjnych i weksli

W dobie obecnych „inwestycji” konsumentów w obligacje korporacyjne, na które często namawiają doradcy finansowi, mogą powstać problemy z odzyskaniem własnych środków. W przypadku, gdy spółki spóźniają się z zapłatą odsetek lub wykupem obligacji konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań. Może to uchronić wierzyciela przed całkowitą utratą środków lub ryzykiem czasu ich zwrotu. Bardzo często jest to wyścig z czasem, ponieważ pozbawione płynności spółki składają wnioski o wszczęcie restrukturyzacji lub o ogłoszenie upadłości.

Z kolei weksle zazwyczaj zabezpieczają pożyczki wśród znajomych. Powstaje najczęściej problem natury bliskości relacji pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Moja pomoc ma uregulować stosunki majątkowe w taki sposób, aby wierzyciel nie zwlekał z dochodzeniem własnych środków od dłużnika.

O mnie

Jestem prawnikiem i praktykiem życia gospodarczego.

Ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowałem także ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Ukończyłem również Podyplomowe Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych prowadzone przez SGH w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje obok pracy prawnika w kancelarii doradcy podatkowego i kancelarii radcy prawnego pełnienie funkcji w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych (w tym spółek giełdowych), a ponadto pracę na stanowisku doradcy zarządu i dyrektora ds. finansowych oraz pełnienie funkcji prokurenta i likwidatora.

Od kilkunastu lat specjalizuję się w obsłudze transakcji przeprowadzanych na rynku nieruchomości nabywanych od komorników i syndyków.

Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-10440).

Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Współpracuję z komornikami, doradcami restrukturyzacyjnymi (syndykami), biegłymi rzeczoznawcami, architektami, specjalistami w zakresie postępowań budowlanych.

Współpracuję także z innymi radcami prawnymi, w tym w szczególności z radcą prawnym Pawłem Dudkiewiczem, który specjalizuje się w sprawach kredytów frankowych –  facebook.com/FrankiKancelariaDudkiewicz/

Zasady współpracy

Stawki wynagrodzenia ustalane są indywidualnie.

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, stosuję wynagrodzenie za osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu. Związane jest to z zapłatą stosunkowo niewielkiego wynagrodzenia początkowego, ustaleniem celu do którego dążymy oraz odpowiedniego wynagrodzenia za jego osiągnięcie (success fee). Taki sposób ustalania wynagrodzenia jest preferowany przez większość moich klientów.

W przypadkach, gdy wynagrodzenia za efekt nie da się zastosować lub jego udział nie jest znaczny, ustalam z klientem wynagrodzenie podstawowe, które może zostać rozłożone na raty.

Moim wynagrodzeniem dodatkowym są zasądzone koszty zastępstwa prawnego, które egzekwuję od drugiej strony, która przegrała sprawę (mój klient nie ponosi tych kosztów, lecz zleca mi ich odebranie od drugiej strony).

Co do zasady, wszystkie spotkania wstępne są płatne w kwocie 300,- zł brutto. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług powyższe wynagrodzenie zalicza się na poczet wynagrodzenia początkowego.

Zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego:

7 + 7 =

Zajrzyj jeszcze na strony:

Kontakt

Radca prawny Bartosz Znojkiewicz

Adres

siedziba: ul. Marszałkowska 34/50 lok. 16, 00-554 Warszawa
biuro: ul. Żurawia 26 lok. 5, 00-515 Warszawa

Telefon

+48 (22) 115-03-27,
+48 (22) 121-07-46

Email

kontakt@kancelaria-znojkiewicz.pl

bznojkiewicz@kancelaria-znojkiewicz.pl